ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung - UBND TP Vị Thanh

 

Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng thành phố

Ngày 11-03-2021

Họ tên: Đồng Quang Dần

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0939.214.333

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: dandq.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Thanh phong

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0918.238.321

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: phongnt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Đinh Thành Kết

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0939.868.506

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: ketdt.tpvt@haugiang.gov.vn