ban-quan-ly-cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Quản lý Cụm CN – TTCN thành phố

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0918.263.199

Địa chỉ: 821/2, khu vực 3, phường VII, thành phố Vị Thanh

Mail: toannv.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Hữu Thích

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0907.758.535

Địa chỉ: 821/2, khu vực 3, phường VII, thành phố Vị Thanh

Mail: thichnh.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Quản lý Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh

Ban Quản lý Cụm CN – TTCN thành phố

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Quy định chung

Ban Quản lý Cụm CN – TTCN (CN-TTCN) thành phố hoạt động theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế tổ chức và quản lý hoạt động CN-TTCN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được ban hành và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Vị trí

- Ban Quản lý Cụm CN – TTCN là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Vị Thanh, tham mưu UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất – dịch vụ trong CCN – TTCN liên quan đến quá trình phát triển CCN – TTCN trên địa bàn;

- Ban Quản lý Cụm CN – TTCN có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công Thương;

3. Chức năng

- Tham mưu UBND thành phố trình cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong CCN – TTCN; tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án vốn đầu tư nước ngoài chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và thông báo kết quả cho nhà đầu tư;

-  Tham gia giao đất trên tực địa cho các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng, doanh nghiệp sản xuất dịch vụ trong CCN – TTCN sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, giao đất, tham gia định giá cho thuê đất thô, đất có công trình hạ tầng, định giá các loại phí dịch vụ trong CCN – TTCN;

- Giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng trong và các công trình ngoài hàng rào trong CCN – TTCN liên quan đến quá trình phát triển CCN – TTCN; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư sản xuất – dịch vụ trong CCN- TTCN để đưa CCN- TTCN vào hoạt động đồng bộ, đúng quy hoạch, kế hoạch, tiến độ được duyệt;

- Vận động các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh dịch vụ trong CCN – TTCN, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để nhà đầu tư hưởng ứng đúng và đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và của tỉnh.

4. Nhiệm vụ

- Tham gia điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN – TTCN, báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng CCN – TTCN, tổ chức lập, quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng CCN – TTCN. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, đột xuất báo cáo tình hình hoạt động CCN – TTCN, về Chi cục Thống kê, Phòng Kinh tế thành phố và Sở Công Thương.

- Tổ chức triển khai, quản lý, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỷ thuật CCN – TTCN, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án quy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan hướng dẫn, giám sát kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong CCN – TTCN trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc thành phố, các ngành chức năng của tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướn mắc cho nhà đầu tư (nếu có).

- Quản lý vận hành, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động thường xuyên của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung và tổ chức cung cấp các dịch vụ, tiện ích trong CCN – TTCN theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong CCN – TTCN;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố phân công và theo quy định của pháp luật.

II. Tổ chức biên chế

1. Ban Quản lý CCN – TTCN có 01 Giám đốc, làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc cho Giám đốc gồm 01 phó Giám đốc, được Giám đốc phân công từng lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Ban. Ngoài ra giúp cho Giám đốc còn có bộ phận giúp việc;

- Tổ chức nhân sự và bộ máy giúp việc do Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm tùy theo yêu cầu công việc và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của CCN – TTCN thành phố.

--------oo00oo-------

Đang online: 3
Hôm nay: 2116
Đã truy cập: 1641547
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.