Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 32
Lượt đã truy cập 4807177
Lịch làm việc
29/10/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 26/10 - 30/10/2020) (Điều chỉnh lần 5)
      
 

 THỨ HAI: 26/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020, đối với Đảng bộ phường V. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn phường V; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường V. (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Thành ủy kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020, đối với Đảng bộ xã Hoả Tiến. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn xã Hoả Lựu; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hoả Tiến (Theo lịch Thành ủy). (Đ/c Tú - Chuyên viên)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp báo cáo tình hình chuẩn bị thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân tại dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Công an, Trung tâm Y tế thành phố, thành viên Ban thực hiện cưỡng chế theo Quyết định 2863/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh và Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh về việc bổ sung thành viên tham gia cưỡng chế; Chủ tịch UBND phường V; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020, đối với Đảng bộ xã Tân Tiến. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn xã Tân Tiến; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến (Theo lịch Thành ủy).(LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Thành ủy kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020, đối với Đảng bộ xã Hỏa Lựu. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn xã Hỏa Lựu; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu (Theo lịch Thành ủy). (Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 27/10

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự thảo luận dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021. Mời lãnh đạo phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi Cục thuế - Khu vực 1 cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Thành ủy kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020, đối với Đảng bộ xã Phường I. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn xã phường I; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Phường I (Theo lịch Thành ủy). (Đ/c Tú - Chuyên viên)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Ban chỉ đạo nghe báo cáo kết quả chấm điểm, phân loại “Khu vực, ấp văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND, ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (bổ sung). (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Lĩnh).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020, đối với Đảng bộ phường IV. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn phường IV; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường IV (Theo lịch Thành ủy)(LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Thành ủy kiểm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020, đối với Đảng bộ phường III. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn phường III; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường III (Theo lịch Thành ủy)(Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tân Tiến (khu bến phà Cái Tư cũ). Mời lãnh đạo: Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vị Thanh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng QLĐT, Thanh tra, Tư pháp; Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách địa chính địa chính và Trưởng ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung) (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

THỨ TƯ: 28/10

- 08 giờ 00’: Chủ tịch tiếp và làm việc với UBND huyện Thốt Nốt về giải tỏa áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn của Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Long Thạnh 2, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Một thành viên Huỳnh Châu làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Chi Cục thuế - Khu vực 1, Công an, Tài nguyên và Môi trường thành phố, Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung) (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến các Bộ, ngành, địa phương với WB về giải ngân 2020. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch của Quán Tân Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố dự Hội thảo Giải pháp kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Giao phòng TN&MT chọn mời 2 đơn vị phường, xã cùng dự)( Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp thành phố dự khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mời lãnh đạo phòng TDTHPL&XL VPHC, Phòng XD&KTVB Sở Tư pháp; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành phần theo Thông báo số 891/TB-PTP của Phòng Tư pháp thành phố về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản QPPL, TDTHPL&XLVPHC của năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính. (Phòng Tư pháp chuẩn nội dung)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch đi công tác thành phố Ngã Bảy (LĐVP: Đ/c Lan).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự nghe Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh kết luận kiểm tra công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020. Điểm tại phòng họp Ban CHQS thành phố. (LĐVP: Đ/c Luân).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự sơ kết Dự án tổng thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ NĂM: 29/10

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, về các chương trình chính sách vay vốn của người dân trên địa bàn thành phố. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân thành phố; Thành viên Tổ giúp việc và Bộ phận thư ký giúp việc cho Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường VII, xã Tân Tiến, xã Hoả Tiến, xã Hoả Lựu (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến (Theo Lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân tại dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời thành viên theo Quyết định số 2863/QĐ-UBND, ngày 14/9/2020 và Quyết định số 3329/QĐ-UBND, ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại Khu thương mại Vị Thanh (bổ sung, phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời Công ty). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp báo tháng 10 năm 2020. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Uỷ viên UBKT Thành uỷ; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chi Cục thuế - Khu vực 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh, Tấn; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh về bàn giao sản phẩm Dự án 513 trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách lĩnh vực địa chính các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). (bổ sung). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Lương - Chuyên viên).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon Hậu Giang năm 2020. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

THỨ SÁU: 30/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; các Đ/c Thành viên UBND thành phố, Chi Cục Thuế - Khu vực 1, Chi Cục Thống kê, Đài Truyền thanh thành phố, Ban QLDA ĐT- XD thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Tài liệu Hội nghị lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang)(LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh, Tấn; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Khai mạc Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Ủy ban MTTQVN thành phố khảo sát Khu căn cứ Tỉnh ủy, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hỏa Tiến; Bí thư, Trưởng ấp và Ban công tác Mặt trận ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. Điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy, xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh về nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (bổ sung, các phòng dự họp chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Khai mạc giải vô địch võ Cổ truyền tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang (bổ sung).    

THỨ BẢY: 31/10

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. Mời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (bổ sung)./.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn