Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 123
Lượt đã truy cập 4606361
Lịch làm việc
03/06/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)
      
 

THỨ HAI: 01/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Luân, Lương - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng nghe Trung tâm DS - KHHGĐ báo cáo công tác chuẩn bị Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Nội vụ, Trung tâm Y tế. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.(Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị báo cáo).(LĐVP: Đ/c Lĩnh, Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’:  Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 02/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc với UBND xã Hỏa Tiến và Hội đồng Quản trị HTX Thạnh Thắng để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Mời lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch thành phố. Điểm tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy - xã Hỏa Tiến. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. Đến 09 giờ 30’:  Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp xem xét thống nhất thời gian lập quy hoạch chi tiết các dự án theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC - Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng. (LĐVP: Đ/c Tấn, Loan - Chuyên viên)(Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 05, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, các Đ/c Thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng: Chi Cục Thuế  - Khu vực 1, Chi Cục Thống kê, Chi Cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh, Ban QLDA ĐT - XD thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu lấy trên mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). (LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh; Việt - Chuyên viên).

THỨ TƯ: 03/6

07 giờ 00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp về việc thống nhất bố trí số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang. (LĐVP: Đ/c Tấn, Loan - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019 và triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời Thành viên BCĐ Công tác dân số - Nâng cao chất lượng dân số tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh, lãnh đạo: Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Thường trực Thành ủy, Thành viên BCĐ Công tác dân số - Nâng cao chất lượng dân số thành phố theo Quyết định 875/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Công tác dân số - Nâng cao chất lượng dân số, Trưởng Trạm Y tế, Cán bộ Chuyên trách dân số phường, xã và các tập thể cá nhân được khen thưởng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung và mời các tập thể cá nhân được khen thưởng). (LĐVP: Đ/c Lĩnh, Tú - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Tấn, Loan - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp đóng góp ý kiến Quy hoạch chi tiết Mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (giai đoạn 3). Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Thường trực Thành ủy, HĐND, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN, Điện lực thành phố; UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn). (LĐVP: Đ/c Lĩnh, Phong - Chuyên viên).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự nghe tuyên án phiên xét xử sơ thẩm vụ án khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra thành phố cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh. (Bổ sung).

THỨ NĂM: 04/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị triển khai “Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”. Mời Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Văn phòng và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; đại biểu HĐND thành phố; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức VHXH, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức Đảng và Nhà nước các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và nhờ UBND các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình). (LĐVP: Đ/c Tấn, Loan - Chuyên viên)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng tham gia lớp Bồi dưỡng công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng nông, thủy sản. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh. (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Băng - Chuyên viên).

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp xem xét, thống nhất thời gian lập quy hoạch chi tiết dự án. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung). 

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ thành phố lần thứ V, năm 2020 của Liên đoàn Lao động thành phố. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động thành phố. (LĐVP: Đ/c Lĩnh, Tú - Chuyên viên).

THỨ SÁU: 05/6

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo kết quả đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Luân; Băng - Chuyên viên).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyển Trưởng phòng Kinh tế dự Hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thông qua nội dung video clip sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành uỷ, lãnh đạo phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. Đến 14 giờ 30’: họp thông qua chương trình nội dung tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước Hội Nông dân thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo phòng: Nội vụ, Kinh tế, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, tập thể lãnh đạo Hội Nông dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014-2019. Điểm tại Trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyển Trưởng phòng Y tế dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 10, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2020. Mời Đại diện Ban giám đốc, Trưởng khoa KSBTN & VXSP Trung tâm Y tế thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Y tế. (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 06/6

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng tham dự Chương trình “Đổi rác lấy quà cho con”. Điểm tại Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố. (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Tú - Chuyên viên)./.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn