Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 106
Lượt đã truy cập 4091491
Lịch làm việc
14/03/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 11/3 - 16/3/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

 THỨ HAI: 11/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại Trụ sở Sở Xây dựng.

- 09 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Giám đốc và viên chức Ban Quản lý Cụm CN-TTCN thành phố về thực hiện nhiệm vụ và tình hình sử dụng đất tại Cụm CN - TTCN, sử dụng hệ thống xử lý nước thải. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban Quản lý Cụm CN - TTCN chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong công tác tham mưu thực hiện chỉ số CCHC năm 2018. Mời thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Trưởng, Phó Phòng và Chuyên viên phụ trách CCHC Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng và Chuyên viên phụ trách CCHC Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng Phòng và chuyên viên phụ trách CCHC Phòng Văn hóa & Thông tin. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Dân tộc cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) HĐND phường VII, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về thực hiện tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ BA: 12/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 30’: Chủ tịch tiếp đoàn Tỉnh ủy khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 10/6/2014 về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; khai thác tuyến du lịch trên kênh Xáng Xà No. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa & Thông tin, Quản lý đô thị, Kinh tế; lãnh đạo UBND các phường và xã Vị Tân. Điểm tập trung tại phòng Khánh tiết Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về xử lý nguồn thu tiền sử dụng đất tại dự án Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (theo hình thức trực tuyến). Điểm phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Hỏa Tiến. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 13/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ. Điểm tại phòng số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH báo cáo kinh phí diễn tập cấp thành phố, Phòng Nội vụ báo cáo các đề xuất các phòng về biên chế, Văn phòng HĐND & UBND báo cáo việc phân công nhiệm vụ các bộ phận).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai việc cung ứng rau sản xuất theo chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học có bếp ăn tập thể. Mời lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Y tế thành phố, Trạm Khuyến nông thành phố, Hiệu Trưởng các trường có bếp ăn tập thể, Ban Giám đốc Doanh nghiệp có bếp ăn tập thể. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời các Doanh nghiệp, Phòng GD&ĐT mời các Trường) Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra…. Thành phố theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự sơ kết việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2018. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 14/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thống nhất một số nội dung để thực hiện và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Đoàn kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Hỏa Lựu năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Đ/c Trần Quang Minh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại Trụ sở UBND xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố dự Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang. Điểm tại Khu Công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, huyện Châu Thành, Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng Khu 406. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về công tác Dân vận chính quyền năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Công an thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban Dân vận chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát giải quyết việc bàn giao mốc trụ dự án “Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực nông thôn tỉnh Hậu Giang” thuộc khu vực thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Công ty Điện lực Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Chi nhánh Điện lực Vị Thanh; lãnh đạo UBND xã Vị Tân; Công ty TNHH MTV xây dựng Điện Minh Sang. Điểm tập trung tại UBND xã Vị Tân; sau đó về họp tại UBND xã Vị Tân. (Phòng Kinh tế thành phố chuẩn bị nội dung và mời Công ty TNHH MTV xây dựng Điện Minh Sang)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự kỳ họp thứ Mười (kỳ họp bất thường) HĐND xã Tân Tiến, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

THỨ SÁU: 15/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và gọi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019. Mời thủ trưởng Cục Hậu cần, Trợ lý Quân lực, Trợ lý cán bộ Quân khu; thủ trưởng: Bộ CHQS tỉnh, Phòng Tham mưu, Ban Quân lực, Ban Phòng không, Ban Cán bộ - Phòng Chính trị; lãnh đạo văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tình hình chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê, Đài Truyền thanh thành phố, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai Công văn số 225/UBND-KT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc khẩn trương thực hiện thanh lý tài sản đã đầu tư trên đất đối với dự án Nhà máy chế biến gạo của Công ty TNHH Công kỹ nghệ thực phẩm Nữ Hoàng tại cụm CN-TTCN thành phố. Mời lãnh đạo Công ty Công kỹ nghệ thực phẩm Nữ Hoàng, lãnh đạo Ban Quản lý Cụm CN-TTCN. Điểm tại Ban Quản lý Cụm CN-TTCN thành phố. (Ban Quản lý Cụm CN-TTCN chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tham vấn cộng đồng hạng mục Lia 7 thuộc dự án: Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, đồng chí ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo phường III, V, Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, Trưởng khu vực 6, phường III, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, Trưởng khu vực 1, phường V. Điểm tại Hội trường Thành ủy (cũ), đường 30/4, phường I. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung, UBND phường III, V mời các hộ dân).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; các dự án chủ trương mới về thủ tục đầu tư về đất, giải phóng mặt bằng, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, kế hoạch khai thác đất công trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường I, III, V. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TNMT, TCKH, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐT - XD phối hợp chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển dụng và đào tạo lao động cho doanh nghiệp năm 2019. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 16/3                                                               

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khởi công dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp). Điểm tại vị trí dự án, phường IV./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn