Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 63
Lượt đã truy cập 4054814
Lịch làm việc
03/01/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 31/12 - 06/12/2019) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 31/12

- 07 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự tham quan Hội chợ và Triển lãm Ảnh, sách.

- 08 giờ 00: Chủ tịch dự Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2019). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 19 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2019. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình.

THỨ BA: 01/01

- Nghỉ tết Dương lịch.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố trực cơ quan.

THỨ TƯ: 02/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chín

 UBND thành phố.

- 07 giờ 30: Chủ tịch

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị người lao động và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2019. Điểm tại Hội trường Bưu điện Hậu Giang.

- 13 giờ 00: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe đơn vị tư vấn giải trình về cách tính toán và hệ số điều chỉnh làm cơ sở phê duyệt giá thay thế nhà ở, công trình, vật kiến trúc dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM: 03/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khai thác Khu dân cư - tái định cư Tỉnh ủy. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TC-KH phối hợp với Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi, trồng cây, chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm 2019 trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý TTĐT thành phố, Ban chỉ đạo … thành phố theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo khó khăn trong xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách theo Quyết định 22 của Thủ Tướng Chính Phủ. Mời lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh & Xã hội, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (UBND xã Tân Tiến chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về tham mưu ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo phương án rà soát, xử lý về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với các dự án: khu dân cư, khu đô thị, công trình thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (Bổ sung).

THỨ SÁU: 04/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Mời Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét công nhận sáng kiến, kinh nghiệm năm 2018. Mời thành viên Hội đồng … thành phố theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp nghe báo cáo phương án Ứng dụng công nghệ blockchain trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (Điều chỉnh).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế thành phố dự họp lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin. (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Đến 16 giờ 00’: làm việc với Phòng Nội vụ thành phố về việc giao biên chế. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại Khu Thương mại - Dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV thành phố Vị Thanh và việc mua nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD, Công ty Cổ phần Liên Minh; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

THỨ BẢY: 05/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Mời lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Bưu điện Hậu Giang; lãnh đạo Phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Thủ Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Văn phòng Thành ủy, Chi cục Thuế thành phố, Bưu điện thành phố Vị Thanh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, thành viên Tổ cải cách hành chính thành phố; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách Văn phòng - thống kê các phường, xã. (Thay Giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự trao tặng nhà tình nghĩa cho Bà Mẹ Việt nam Anh hùng Huỳnh Thị Hường. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 nguồn công dân nam sẳn sàng nhập ngũ năm 2019 của các phường, xã. Mời thành viên Hội đồng… thành phố theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố. (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp Ban CHQS thành phố (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Chợ Vị Thanh về chỉnh trang, sắp xếp chợ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Mời lãnh đạo Ban Quản lý chợ, Công ty TNHH  Một thành viên Chợ Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe ý kiến các ngành về trường hợp khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng dụ án Khu dân cư nông thôn mới và Chợ xã Hỏa Lựu (giai đoạn 1). Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Sở: Nông nghiệp - PTNT tỉnh, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố,  Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

CHỦ NHẬT: 06/01

- 07 giờ 00’: Đồng chí Phạm Văn Mun Trưởng phòng Tư pháp trực Thường trực UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Văn Nhã - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trực cơ quan./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn