Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 84
Lượt đã truy cập 3861665
Lịch làm việc
17/05/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/5 - 20/5/2018) (Điều chỉnh lần 3)(Thay giấy mời)
      
 

 

THỨ HAI: 14/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tập huấn công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp phường, xã, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp chuẩn bị nội dung tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 15/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại với công dân trên địa bàn phường III, phường IV. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Điểm tại Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020 trên địa bàn xã Hỏa Lựu.

THỨ TƯ: 16/5

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Bộ Giáo dục & Đào tạo về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trường Tiểu học Him Lam, phường IV.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường V cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham gia tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị triển khai Luật Cảnh vệ, Luật Đường sắt, Luật Chuyển giao công nghệ. Mời Thủ trưởng các đơn vị: Công an thành phố, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế thành phố và Hội Luật gia thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 17/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch cùng đoàn Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo: Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng: Nội vụ, Văn hóa & Thông tin, Tài chính - Kế hoạch. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp trao đổi, thống nhất lãi suất đối với số tiền sử dụng đất nộp thừa của hộ dân từ năm 2002 đến nay. Mời lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Mời Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể - chính trị thành phố, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng, Phó khối thi đua; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, công chức phụ trách Tuyên giáo, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã và tập thể, cá nhân được khen thưởng. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy). (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời cá nhân được khen thưởng)

THỨ SÁU: 18/5

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến với Tỉnh ủy báo cáo viên tháng 5/2018 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Mời Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhóm Thường trực Báo cáo viên thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trụ sở tạm Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thống nhất trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua dự thảo phương án cưỡng chế các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Khu dịch vụ Y tế tại phường III. Mời lãnh đạo Báo Hậu Giang, Đài PTTH Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố, thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định 1363/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp tiếp nhận trụ sở làm việc cũ của Kho bạc nhà nước Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020. Điểm tại xã Hỏa Lựu. (Bổ sung)

THỨ BẢY: 19/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự Lễ Dâng hoa viếng Bác nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao Huy hiệu Đảng. Mời Trưởng Phòng Nội vụ thành phố cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Văn hóa & Thông tin. Điểm tại phường III và phường V (Điều chỉnh). (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Văn hóa & Thông tin. Điểm tại xã Hỏa Lựu và xã Hỏa Tiến (Điều chỉnh). (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Văn hóa & Thông tin. Điểm tại phường VII và xã Tân Tiến (Điều chỉnh). (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Văn hóa & Thông tin. Điểm tại phường I, phường IV và xã Vị Tân (Bổ sung).

CHỦ NHẬT: 20/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020. Điểm tại UBND các phường, xã./.

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn