Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 61
Lượt đã truy cập 3619834
Lịch làm việc
12/10/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 09/10 – 14/10/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

THỨ HAI: 09/10

- 08 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án Tăng cường khả năng phục hồi của đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long liên kết với dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam.. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm toán. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại Sở Xây dựng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo các vụ án phức tạp trên địa bàn thành phố. Mời Thủ Trưởng: Công an thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. Đến 15 giờ 00’: Tiếp và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp về phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật về thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Mời theo Công văn số 1176/UBND-KT ngày 29/9/2017 của UBND thành phố, lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố; Chủ tịch UBND các phường: I, III, IV, VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với UBND xã Hỏa Tiến về việc rà soát hộ nghèo trên địa bàn xã. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Lao động - Thương binh & Xã hội. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. (UBND xã chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 10/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án Tăng cường khả năng phục hồi của đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long liên kết với dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung). (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo kết quả       thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Sở Xây dựng.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 11/10

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự khai giảng lớp tập huấn công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời). (2 ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA ĐT - XD, Bảo hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA ĐT - XD, Bảo hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về thực hiện dự án trạm bơm tại xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD Nông nghiệp - PTNT tỉnh; lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng Kinh tế, Điện lực thành phố; Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 12/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ dâng hương kỷ niệm 57 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương (Hồng Hạnh) 12/10/1960 - 12/10/2017. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung Tâm Văn hóa - Thể thao. Điểm tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, đường Mai Hồng Hạnh, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về khảo sát vùng du lịch Cộng đồng khóm Cầu Đúc xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường VII, các xã: Hỏa Lựu, Tân Tiến, Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên tòa phúc thẩm về “khiếu kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Mời lãnh đạo: Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2017. Mời Trưởng Công an thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Mời lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các phường: I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

THỨ SÁU: 13/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua phương án thiết kế công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (Giai đoạn 2). Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Xây dựng tỉnh Hậu Giang, Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT-XD, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung). Đến 09 giờ 30’: họp đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hộ dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh; Ban Pháp chế HĐND thành phố, thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường V. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc về thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên tòa phúc thẩm về “khiếu kiện QĐHC trong lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”. Mời lãnh đạo Phòng Tư pháp cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự kiểm điểm bổ sung theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với Chi bộ phòng Quản lý đô thị thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy). (Chi bộ Phòng QLĐT thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thành viên UBND thành phố về rà soát thực hiện chỉ tiêu của ngành và Nghị quyết HĐND thành phố giao. Mời thành viên UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm trực thuộc UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (các ngành, ban, trung tâm chuẩn bị báo cáo của đơn vị; Riêng Phòng TC-KH báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước)

THỨ BẢY: 14/10

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Bổ sung)./.

 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

  Tải về

 
 
 
 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn