Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 45
Lượt đã truy cập 4867565
Phòng ban
25/11/2010  
Phòng Nội vụ
       Địa chỉ: khu hành chính UBND thành phố Vị Thanh, số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường I, thành phố Vị Thanh
 

 

LÃNH ĐẠO

--------oo00oo--------

 

Trưởng phòng:


            Nguyễn Văn Ân

 

Phó Trưởng phòng:

          

            Nguyễn Thị Kim Nhớ

             Nguyễn Hữu Thích

 

Điện thoại:

      (0711).3876.187, (0711).3870.782

 

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

 

 

     1. Vị trí - chức năng:

 

         Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vị Thanh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo và công tác thi đua - khen thưởng.

 

         Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

 

     2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

            a. Nhiệm vụ - quyền hạn chung:

 

         - Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ Nội vụ.

 

         - Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác Nội vụ, kế hoạch về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

         - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ cho công tác Nội vụ.

 

         - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn với Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ.

 

         - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác Nội vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

         - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

         - Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

 

            b. Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác:

 

            - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo sự phân công của UBND thành phố và hướng dẫn của UBND tỉnh.

 

            - Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các phòng, ban và UBND xã, phường trên địa bàn.

 

            - Trình UBND thành phố quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của thành phố theo hướng dẫn của tỉnh.

 

            - Giúp UBND thành phố theo dõi, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các xã, phường xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế làm việc nhằm đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan chuyên môn và phát huy hiệu lực của chính quyền cơ sở.

 

            - Giúp UBND thành phố quản lý công tác tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ cơ sở theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

 

            - Trình UBND thành phố đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua trước khi trình cấp trên xem xét, quyết định; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính thành phố.

 

           - Tham mưu giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định, nhằm thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của tỉnh và của thành phố đề ra.

 

            - Thường trực, tổng hợp và xử lý các nội dung về công tác thi đua khen thưởng của thành phố.

 

            - Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện công tác tôn giáo của thành phố theo quy định.

Ban biên tập
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn